Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

процедура за подбор на проекти към​
Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014 - 2020

В рамките на няколко дни след приключване на обществено обсъждане Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ще обяви процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Кой може да кандидатства

Микро, малки или средни предприятия с минимум една приключена финансова година (2019 г.), с нетни приходи от продажби за 2019 г. – съответно поне 30 000 лв. / 200 000 лв. / 1 000 000 лв.

Какво се финансира

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1) Осигуряване на колективни средства за защита, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса

Общ бюджет за процедурата по допустими сектори

Групи сектори съгласно КИД-2008Разпределение на бюджета по групи сектори Микро предприятияМалки предприятияСредни предприятия
ПРОМИШЛЕНОСТ (сектори B, C, D и Е)21 840 000 лв.3 250 000 лв.6 420 000 лв.12 170 000 лв.
ТЪРГОВИЯ (сектор G) 15 830 000 лв.5 550 000 лв.4 590 000 лв.5 690 000 лв.
УСЛУГИ (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)40 563 200 лв.16 910 000 лв.11 390 000 лв.12 263 200 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проектМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
Микро предприятия: 3 000 лв.Микро предприятия: 15 000 лева
Малки предприятия: 10 000 лв.Малки предприятия: 30 000 лева
Средни предприятия: 25 000 лв.Средни предприятия: 75 000 лева
Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5% от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

Интензитет (%) на безвъзмездната помощ

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия70 %

Приложим режим на минимални/държавни помощи

Приложимият режим е „минимална помощ“ – максималният размер на помощта, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година)

Срок за изпълнение на проекта

Продължителност на изпълнение на всеки проект – 6 (шест) месеца

Критерии за оценка - макс. 30 точки

  1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г. – оценява се съотношението между EBITDA и нетните приходи от продажби – 10 точки
  2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г. – оценява се съотношението между разходите за данъци и приходите от оперативна дейност – 10 точки
  3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности
    • Връзка между заявените разходи по проекта и нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19 – 7 точки
    • Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата в посока създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП в контекста на COVID-19 – 3 точки
Екипа на АБ ТЕРМ произвежда и е готов да Ви осигури широка гама от продукти за дезинфекция и превенция от COVID-19 с гаранция за качество, съобразено с изискванията и добрите практики на световния пазар.
Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19