Тръжна процедура

logos.png

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, обявяваме процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на машина за лазерно рязане“ – 1 брой.

Срок за подаване на оферти: 16.06.2020 г.       

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Документацията по процедурата може да свалите от тук.

Тръжна процедура